www.tripper.nl

In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd; tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1: Definities

 • a. Aanbieder: Tripper B.V., statutair gevestigd in Leiderdorp, kantoorhoudend aan de Zijldijk 24 B te (2352AB) Leiderdorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
 • b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die heeft aangegeven deel te nemen aan de Actie door de Voucher aan te kopen via de Website voor een bedrag groot €0,00 (zegge: “nul euro”) en akkoordverklaring met de Algemene Spelvoorwaarden, waardoor een overeenkomt tot deelname is tot stand gekomen met Aanbieder;
 • c. Deelnameperiode: van donderdag 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022.
 • d. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname aan het promotioneel kansspel gesloten tussen de Deelnemer en de Aanbieder via de Website;
 • e. De Actie “De Gouden Koffer”: het promotioneel kansspel van de aanbieder;
 • f. Winnaar: de Deelnemer die een prijs heeft gewonnen;
 • g. Deelname: het aankopen van de deelnamevoucher via de website, gevolgd door het aanleveren van de benodigde gegevens en het accepteren van deze Algemene Spelvoorwaarden.
 • h. De Prijs: een bedrag groot € 5.000,00 (zegge: “vijfduizend euro”) dat wordt uitgekeerd door overhandiging in contanten of een bancaire overboeking.
 • i. Website: de website van Aanbieder: tripper.nl

Artikel 2: Algemeen

 • Deze algemene Spelvoorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 onder e van deze Algemene Spelvoorwaarden.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden nietig zijn over vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet-rechtsgeldige. Bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houdend met het doel en de strekking van deze bepalingen.
 • Deze Algemene Spelvoorwaarden en andere informatie met betrekking tot “De Gouden Koffer” zijn te vinden op de website van Aanbieder: “tripper.nl”.

Artikel 3: Termijn deelname

1. Deelname aan “De Gouden Koffer” is mogelijk van donderdag 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022


Artikel 4: Doel promotioneel kansspel

1. Het doel van “De Gouden Koffer” is naamsbekendheid creëren van Aanbieder.


Artikel 5: Spelregels

 • Met de aankoop van de deelnamevoucher dingt men mee naar de Prijs.
 • De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de Deelnemer de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De Deelnemer garandeer dat de door hem verstrekte informatie correct en volledig is.
 • Deelname aan “De Gouden Koffer” is geheel kosteloos. Eventuele kosten voor het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
 • Deelname aan “De Gouden Koffer” is enkel toegestaan voor Deelnemers ouder dan 18 jaar, dan wel met instemming van de ouder of voogd indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar.
 • Deelname een “De Gouden Koffer” is uitgesloten voor werknemers van de Aanbieder, alsmede voor personen die direct of indirect zijn betrokken in de organisatie van onderhavig promotioneel kansspel.
 • De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/ of te diskwalificeren, indien de desbetreffende Deelnemer op enigerlei wijze handel in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden, fair play, hetgeen ter uitsluitende beoordeling is van de Aanbieder of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder of derden, dan wel indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter afsluitende beoordeling van de Aanbieder.
 • De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer te vragen naar zijn/haar bevestiging van de aankoop van de deal. De Deelnemer dient deze bevestiging op eerste verzoek aan de Aanbieder te overhandigen, bij gebreke waaraan de Aanbieder de Deelnemer kan uitsluiten van verdere deelname en/of kan diskwalificeren.
 • Aanvullende spelregels worden op de website van Aanbieder vermeld en de Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze spelregels eenzijdig te wijzigen.

Artikel 6: Prijzen

 • De Deelnemer maakt door deelname kans op het winnen van een geldbedrag groot € 5.000,00 (zegge: “vijfduizend euro”) welk bedrag aan de Winnaar wordt uitgekeerd door het in contant geld te overhandigen of via een bancaire overboeking.
 • De totale economische waarde van de prijzenpot is € 5.000,00 (zegge: “vijfduizend euro”).
 • Alle prijzen zijn netto. Eventuele (kansspel)belasting zal worden afgedragen door de Aanbieder.
 • De Prijs wordt uitsluitend toegekend aan de Winnaar, is niet overdraagbaar en kan op generlei wijze worden ingeruild voor andere goederen.

Artikel 7: Prijsuitkering

 • Op 1 november 2022 wordt door middel van een willekeurig (“at random”) loting, verricht door een onafhankelijke derde, een Deelnemer aangewezen die voorgenoemde Prijs wint.
 • De Deelnemer zal door de Aanbieder via e-mail op de hoogte worden gesteld van het winnende lotnummer. De Winnaar dient zich binnen zeven (7) dagen na de trekking te melden bij de Aanbieder. Indien de Winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, behoudt de Aanbieder het recht om een nieuwe trekking te verrichten en hiermee een nieuwe winnaar aan te wijzen.
 • De Winnaar zal via een persoonlijk bericht via e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld op welke wijze de Prijs zal worden uitgekeerd en welke aanvullende informatie van de winnaar hiervoor noodzakelijk is. De verkregen aanvullende informatie zal worden gebruikt om de Prijs ter beschikking te kunnen stellen en zal verder op geen enkele wijze worden verwerkt of verstrekt aan derden.
 • De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar verstrekte gegevens.
 • Over de uitslag van “De Gouden Koffer” kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8: Promotionele verwerking persoonsgegevens

 • De Deelnemer geeft middels compleet invullen van het deelnameformulier toestemming aan de Aanbieder tot gebruik van zijn/haar e-mailadres of overige persoonlijke gegevens.
 • De Aanbieder zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de communicatie van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de Actie site indien hij/zij winnaar is.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.

Artikel 9: Gedragscode Promotionele Kansspelen

1. “De Gouden Koffer” wordt aangeboden met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


Artikel 10: Vragen en Klachten

1. De Deelnemer kan zich met vragen en/ of klachten over “De Gouden Koffer” schriftelijk richten tot: support@tripper.nl.      Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de Deelnemer door de Aanbieder op de hoogte worden gesteld over de afhandeling van deze vraag of klacht.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • De Aanbieder streeft ernaar de diensten op de Website te allen tijde gedurende de looptijd van “De Gouden Koffer” toegankelijk te houden, doch de Aanbieder heeft de bevoegdheid (om welke reden dan ook) deze toegang te onderbreken.
 • De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan “De Gouden Koffer”.
 • De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de Prijs.
 • De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 • De Aanbieder en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder.
 • De Aanbieder is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. De Aanbieder draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 • Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12: Slotbepalingen

 • De Aanbieder heeft het recht “De Gouden Koffer” tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van “De Gouden Koffer” te wijzigen en/of niet tot uitkering van prijzen over te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien.
 • Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op met de klantenservice.

Klantenservice