Versie 1.1
September 2017

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Het aanbod
Artikel 5. De overeenkomst
Artikel 6. Herroepingsrecht
Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door consument en de kosten daarvan
Artikel 9. Verplichting van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11. De prijs
Artikel 12. Nakoming en extra garantie
Artikel 13. Levering en uitvoering
Artikel 14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15. Betaling
Artikel 16. Klachtenregeling
Artikel 17. Geschillen
Artikel 18. Aanvullende of afwijkende voorwaarden
Artikel 19. Actievoorwaarden en spelregels Wheel of deal

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen derden en ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels­, bedrijfs­,
ambachts of beroepsactiviteit;
4. Dag : kalenderdag;
5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel (waaronder ook e­mail) dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde repoductie van de opgeslafen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd ststeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand; 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Tripper B.V.
Zijldijk 24B
2352AB Leiderdorp
Telefoonnummer : 085 - 486 11 33 (lokaal tarief)
maandag t/m vrijdag van 08:30uur tot 17:00uur
E­mailadres : info@Tripper.nl

Kamer van Koophandel : 68847130
BTW­identificatienummer : NL857616262B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product­ of dienstvoorwaarden van
toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is. 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte heldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke houten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verboden.

Artikel 5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvraad, bevestigt de ondernemer onverwijld langs eletronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zoland de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiling van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders­ op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klanten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet otot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaande aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geinformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : de dag waarop de sonsument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode : de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlende bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op materiële drager is gelverd bij niet informeren over herroepingsrecht.
5.Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het prict die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn doormiddel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijza aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.De consument zend het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in orginele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas en elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
herroeping of het modelformulier van herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van fas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consuemtn op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methoude. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester,en waarbij de succesvolle vieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonne met uidrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zin herroepingsrecht verlies zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
c. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accomodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleiden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aanrd onherroepelijk vermengs zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio­, video­opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften en magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digital inhoud anders dan op een materiële dragen, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uidrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw­tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13. Levering en uitovering

1. De ondernmer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvraag tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernmer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geacceoteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of iendien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vaaraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of dienten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te alleen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een beaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag­ nieuws­ en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde vvan de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stelzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag­, nieuws­ en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag­, nieuw­ en weekbladen en tijdschriften wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef­ of kennismakingsperiode.
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur voortzetten.

Artikel 15. Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenkttermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14­dagen­termijn, over het nog verschildigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd do door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,­; 10% over de daaropvolgende € 2.500,­ en 5% over de volgende € 5.000,­ met een minimum van € 40,­. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16. Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten owrden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijk termijn dan wel binnen 3 maanden na het indien van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden Tripper B.V.

In deze aanvullende voorwaarden wordt bedoelt met:

Tripper: De website waarmee de onderneming aan consumenten producten/belevenissen aanbiedt;
Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Verkoper/Aanbieder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Tripper opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van de verkoper het verkopen van 1 of meerdere zaken via de website van Tripper.

Artikel 1. Gebruiksvoorwaarden voor online diensten en registratie

1. De consument is verantwoordelijk dat er bij registratie van zijn gegevens bij Tripper sprake is van authenticiteit.
2. Foutieve gegevens dienen direct door de consument gewijzigd te worden in zijn gebruikersaccount.
3. De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gebruikersaccount en inloggegevens.
4. De consument dient deze gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.


Artikel 2. Privacy beleid - zie ook ons uitgebreid Privacy beleid elders op de site

1. Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens wordt door Tripper aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder. Behalve, indien en voor zover dit noodzakelijk is, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en/of zoals in dit artikel nader wordt omschreven.
2. De adresgegevens uit het gebruikersaccount wordt door Tripper verstrekt aan de aanbieder of aan het distributiecentrum die verantwoordelijk is voor het verzenden van de bestelde goederen aan de consument. Tevens wordt het e-mailadres aan hen verstrekt aangezien wij de consument (indien mogelijk) het gemak van 'Track & Trace' t.b.v. het verzonden pakket willen aanbieden.
3. Het e-mailadres uit het gebruikersaccount wordt door Tripper gebruikt om de consument te informeren over de status van de bestelling. Daarnaast zal de consument geïnformeerd worden over eventuele nieuwe deals of andere aanbiedingen. Dit kan door de consument op ieder moment aangepast worden in zijn gebruikersaccount.

Artikel 3. Betaling

1. De betaling van de bestelde producten/belevenissen zal via Tripper lopen. De besteller ontvangt daartoe een bevestigingsmail nadat de bestelling is afgerond.
2. Tripper handelt slechts als bemiddelaar en niet in naam en voor rekening van de verkoper. Tussen de verkoper en de consument komt een koopovereenkomst tot stand.

Artikel 3. Betaling

1. De betaling van de bestelde producten/belevenissen zal via Tripper lopen. De besteller ontvangt daartoe een bevestigingsmail nadat de bestelling is afgerond.
2. Tripper handelt slechts als bemiddelaar en niet in naam en voor rekening van de verkoper. Tussen de verkoper en de consument komt een koopovereenkomst tot stand.

Artikel 19. Actievoorwaarden en spelregels Wheel of deal

1. De Wheel of Deal actie worden uitgeschreven door Tripper B.V. gevestigd te Leiderdorp. Op de Wheel of deal actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je jouw e-mail invult en op de button ‘klik om te draaien’. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Na het winnen van een prijs behoudt Tripper het recht om op basis van een IP-adres de prijs te weigeren.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Wheel of Deal.
5. De looptijd van de actie is 19 november 2017 tot en met 30 december 2018
6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na het winnen van een ‘product’ (anders dan tegoed) persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
9. Tripper B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Tripper hiervoor zorg dragen.
13. De persoonsgegevens die in het kader van de Wheel of Deal worden verkregen, worden alleen gebruikt door Tripper voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Tripper.
15. Tripper handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Tripper Klantenservice via: 085 - 486 11 33 of per e-mail via: jordy@tripper.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op met de klantenservice.

Klantenservice