www.tripper.nl

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd; tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1: Definities

 • a. Aanbieder: Tripper B.V., statutair gevestigd in Leiderdorp, kantoorhoudend aan de Zijldijk 24 B te (2352AB) Leiderdorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
 • b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die heeft aangegeven deel te nemen aan de Actie door de Voucher aan te kopen via de Website voor een bedrag groot €0,00 (zegge: “nul euro”) en akkoordverklaring met de Algemene Spelvoorwaarden, waardoor een overeenkomt tot deelname is tot stand gekomen met Aanbieder;
 • c. Deelnameperiode: van maandag 13 november 2023 tot en met 17 november 2023.
 • d. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname aan het promotioneel kansspel gesloten tussen de Deelnemer en de Aanbieder via de Website;
 • e. De Actie “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar”: het promotioneel kansspel van de aanbieder;
 • f. Winnaar: de Deelnemer die een prijs heeft gewonnen;
 • g. Deelname: het aankopen van de deelnamevoucher via de website, gevolgd door het aanleveren van de benodigde gegevens en het accepteren van deze Algemene Spelvoorwaarden.
 • h. De Prijs: 1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar op de geselecteerde datum.
 • i. Website: de website van Aanbieder: tripper.nl

Artikel 2: Algemeen

 • Deze algemene Spelvoorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 onder e van deze Algemene Spelvoorwaarden.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden nietig zijn over vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet-rechtsgeldige. Bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houdend met het doel en de strekking van deze bepalingen.
 • Deze Algemene Spelvoorwaarden en andere informatie met betrekking tot “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” zijn te vinden op de website van Aanbieder: “tripper.nl”.

Artikel 3: Termijn deelname

Deelname aan “The Fallon Hotel Alkmaar” is mogelijk van maandag 13 november 2023 tot en met 17 november 2023


Artikel 4: Doel promotioneel kansspel

Het doel van “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” is naamsbekendheid creëren van Aanbieder.


Artikel 5: Spelregels

 • Met de aankoop van de deelnamevoucher dingt men mee naar de Prijs
 • De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de Deelnemer de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De Deelnemer garandeer dat de door hem verstrekte informatie correct en volledig is.
 • Deelname aan “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” is geheel kosteloos. Eventuele kosten voor het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
 • Deelname aan “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” is enkel toegestaan voor Deelnemers ouder dan 18 jaar, dan wel met instemming van de ouder of voogd indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar.
 • Deelname een “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” is uitgesloten voor werknemers van de Aanbieder, alsmede voor personen die direct of indirect zijn betrokken in de organisatie van onderhavig promotioneel kansspel.
 • De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/ of te diskwalificeren, indien de desbetreffende Deelnemer op enigerlei wijze handel in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden, fair play, hetgeen ter uitsluitende beoordeling is van de Aanbieder of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder of derden, dan wel indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter afsluitende beoordeling van de Aanbieder.
 • De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer te vragen naar zijn/haar bevestiging van de aankoop van de deal. De Deelnemer dient deze bevestiging op eerste verzoek aan de Aanbieder te overhandigen, bij gebreke waaraan de Aanbieder de Deelnemer kan uitsluiten van verdere deelname en/of kan diskwalificeren.
 • Aanvullende spelregels worden op de website van Aanbieder vermeld en de Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze spelregels eenzijdig te wijzigen.

Artikel 6: Prijzen

 • De Deelnemer maakt door deelname kans op het winnen van 1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar.
 • De Prijs wordt uitsluitend toegekend aan de Winnaar, is niet overdraagbaar en kan op generlei wijze worden ingeruild voor andere goederen.

Artikel 7: Prijsuitkering

 • Op vrijdag 17 november 2023 wordt door middel van een willekeurig (“at random”) loting, verricht door een onafhankelijke derde, een Deelnemer aangewezen die voorgenoemde Prijs wint voor de voorstelling van donderdag 12 oktober 2023. Op vrijdag 13 oktober 2023 wordt door middel van een willekeurig (“at random”) loting, verricht door een onafhankelijke derde, een Deelnemer aangewezen die voorgenoemde Prijs wint voor de voorstellingen van zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2023.
 • De Winnaar zal via een persoonlijk bericht via e-mail op de hoogte worden gesteld op welke wijze de Prijs zal worden uitgekeerd en welke aanvullende informatie van de winnaar hiervoor noodzakelijk is. De verkregen aanvullende informatie zal worden gebruikt om de Prijs ter beschikking te kunnen stellen en zal verder op geen enkele wijze worden verwerkt of verstrekt aan derden.
 • De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar verstrekte gegevens.
 • Over de uitslag van “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8: Promotionele verwerking persoonsgegevens

 • De Deelnemer geeft middels compleet invullen van het deelnameformulier toestemming aan de Aanbieder tot gebruik van zijn/haar e-mailadres of overige persoonlijke gegevens.
 • De Aanbieder zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de communicatie van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de Actie site indien hij/zij winnaar is.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.

Artikel 9: Gedragscode Promotionele Kansspelen

“1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” wordt aangeboden met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


Artikel 10: Vragen en Klachten

De Deelnemer kan zich met vragen en/ of klachten over “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” schriftelijk richten tot: support@tripper.nl.      Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de Deelnemer door de Aanbieder op de hoogte worden gesteld over de afhandeling van deze vraag of klacht.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • De Aanbieder streeft ernaar de diensten op de Website te allen tijde gedurende de looptijd van “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” toegankelijk te houden, doch de Aanbieder heeft de bevoegdheid (om welke reden dan ook) deze toegang te onderbreken.
 • De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar”.
 • De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de Prijs.
 • De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 • De Aanbieder en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder.
 • De Aanbieder is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. De Aanbieder draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 • Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12: Slotbepalingen

 • De Aanbieder heeft het recht “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van “1 overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner bij The Fallon Hotel Alkmaar” te wijzigen en/of niet tot uitkering van prijzen over te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien.
 • Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op met de klantenservice.

Klantenservice